Vedtægter for DcH-Herning 2021
 

§ 1.

Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening.

Dens hjemsted er Herning.

Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

I økonomiske anliggender tegnes DcH-Herning af formand og kasserer.

§ 2.

Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundetræning, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

For at nå disse mål skal foreningen:

 1. Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
 2. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.
 3. Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.
 4. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning, samt grundlæggende opdragelse af familiehunden, herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde at fremme børns og unges omgang og forståelse for hunden.
 5. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem aktivt foreningsliv.
 6. Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.
 7. Tilmelde deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.
 8. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

§ 3.

Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål kan blive medlem af Danmarks civile Hundeførerforening i Herning. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling. Retten til konkurrencedeltagelse ophører ved uetisk opførelse el. lign.

Nye medlemmer betaler et indskud, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening og den pågældende kreds. For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet i en andre lokalforeninger, betales der kun for ét medlemsskab til landsforeningen og kredsen. Hvis medlemskabet i den betalende lokalforening ophører, bortfalder den træningsmæssige tilknytning til de øvrige lokalforeninger også. Medlemmer der overføres fra en anden lokalforening i DcH og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.

Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for et nyt kalenderår betragtes som udmeldelse af lokalforeningen.

Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen.

§ 4.

Medlemskontingent, for et års medlemskab, træning på ét hold med én hund, fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Der skal foreligge en indstilling fra bestyrelsen.

Alle indbetalinger via Klub-modul pålægges det til enhver tid gældende gebyr.

Bestyrelsen kan uden godkendelse af generalforsamlingen lade medlemskontingentet hæve med den på DcH Danmarks Landsmøde og/eller på DcH Kreds 2 generalforsamling fastsatte stigning på lands- og/eller kredskontingent.

Bestyrelsen udarbejder efterfølgende del-kontingenter, f.eks. pr. modul, træning med 2 hunde, eller på 2 hold osv.

Et medlemskontingent hos DcH Herning består af følgende dele:

Grundkontingent = kontingent til landsforeningen DcH Danmark samt DcH Kreds 2

Administrationsgebyr = gebyr til DcH Herning

Træningsgebyr = gebyr for at modtage træning

Klubdriftsgebyr = gebyr for andel af klubdrift

Definition aktivmedlem:

Et aktivt medlem, der betaler grundkontingent + administrationsgebyr + træningsgebyr

Definition passivmedlem:

Et ikke aktivt medlem, der betaler grundkontingent + administrationsgebyr

Definition fjernmedlem:

Et medlem, som ikke modtager træning i klubben men som er godkendt til at stille til konkurrence for DcH Herning, der betaler grundkontingent + administrationsgebyr + klubdriftsgebyr. Der optages ikke nye fjernmedlemmer efter 01.01.2015

Nye medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr, der fastsættes af bestyrelsen.

Man er medlem af DcH-Herning for den periode/det modul man har betalt kontingent for. Lands- og kredskontingent følger kalenderåret. Kontingentet skal være betalt via klubbens hjemmeside (Dankort/Conventus) inden man påbegynder træning. Årskontingent skal være overført inden den af kassereren fastsætte dato for sidste indbetaling. Har man ikke internettilslutning eller Dankort, henvender man sig til kassereren m.h.t. kontingentbetaling.

Grundkontingent til landsforeningen og kreds medregnes kun i den lokalforening, hvor medlemmet er hovedmedlem. Medlemmer, der ikke inden den fastsatte dato har betalt kontingent, slettes af foreningen. Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter forinden skyldig kontingent for det pågældende regnskabsår/periode er betalt.

Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningens ydelser eller dens midler.

§ 5.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned.

Generalforsamlingen behandler følgende sager:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning af foreningens formand.
 3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
  1. Budget for kommende år fremlægges for generalforsamlingen til udtalelse.
 4. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen.
 5. Eventuelt nyt fra de faste udvalg ( Træningslederudvalget, lydighedsudvalget, kantineudvalget, aktivitetsudvalget, bankoudvalget, agilityudvalget og rally-lydighedsudvalget ), samt relevante ad hoc udvalg.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand/kasserer.
 8. Valg af 2/3 bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af 1 revisor for 2 år.
 11. Valg af 2 revisorsuppleanter.
 12. Eventuelt.

Skriftlig afstemning skal finde sted når 1 af de fremmødte stemmeberettigede ønsker det.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

§ 6.

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden, senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH’s sekretariat.

§ 7.

Adgang til generalforsamlingen med stemme - og taleret har alle medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance.

Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

Valg til bestyrelse kan ske såfremt der foreligger skriftlig accept fra den opstillede, der ikke har mulighed for at være til stede på generalforsamlingen.

§ 8.

Generalforsamlingen skal afholdes senest den 31. januar.

I DcH-Herning afholdes generalforsamlingen ultimo januar.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 1 måneds varsel.

Indkaldelsen skal enten ske skriftlig til alle medlemmer eller i de lokale dagblade. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt ordlyden af eventuelt indkomne forslag.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom og samtidig indsender en skriftlig redegørelse til formanden over de sager der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 1 måned efter at begæring herom er modtaget. Bestyrelsen indvarsler skriftligt til alle medlemmer senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling afholdes.

§ 9.

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer.

Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Dog ikke samme år og således at formanden vælges på lige årstal og kasserer på ulige årstal.

De 5 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 er på valg i ulige årstal og 2 er på valg i lige årstal.

De 2 revisorer vælges for 2 år ad gangen, dog ikke samme år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen vælger bestyrelsesrepræsentanter til følgende opgaver:

 • Lydighedsudvalget.
 • Træningskoordinations-udvalget
 • Agilityudvalget
 • Rally-lydighedsudvalget
 • Noseworkudvalget
 • Bankoudvalget.
 • Aktivitetsudvalget
 • Samt materialeansvarlig og kantineansvarlig.
 • Udover ovenstående kan bestyrelsen efter behov nedsætte ad hoc-udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer.

Udvalgene kan efter behov selv nedsætte underudvalg til løsning af konkrete opgaver. Alle faste udvalg, samt udvalg nedsat af bestyrelsen refererer til denne.

Bankoudvalgets kasserer refererer direkte til DcH-Hernings kasserer. Bankokasseren administrerer bankoudvalgets bankkonto.

DcH-Hernings faste udvalg, samt materiale- og kantineudvalg nedsættes således:

Træningskoordinations-udvalget (TKU) repræsenteres af en person fra agility-, lydigheds-, nosework- og rallyudvalget. Motionsholdene udpeger en fælles repræsentant blandt indstruktørerne, og begynderholdene repræsenteres af hvalpekoordinatoren. Derudover deltager et bestyrelsesmedlem.

Grenenes udvalg skal selv lave en træningsplan og ønsker for brug af areal/hal. Dette sendes til bestyrelsen. Grenens repræsentant skal herefter deltage i et møde i TKU 3 gange om året i.f.m. holdskifte i februar, maj og september. Repræsentanterne kan være forskellige personer fra gang til gang. Bestyrelsen indkalder til mødet ca. 3 uger før holdskiftet.

Aktivitetsudvalget består af et medlem af bestyrelsen, samt mindst 3 af foreningens medlemmer udpeget af bestyrelsen.

Udvalgets opgaver er bl.a.:

 • Arbejdsdage for foreningens medlemmer.
 • Fester, arrangementer og lignende der skal bibringe til det sociale liv i foreningen.

Bankoudvalget består af et bestyrelsesmedlem samt 2 medlemmer valgt blandt bankohjælperne.

Udvalgets opgaver er bl.a.:

 • Gennem den fælles bankoforening sikre så stort overskud fra bankospillene som muligt til DcH-Herning.

Materialeansvarlig udpeges blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Opgaverne er bl.a.:

 • Anskaffelse og vedligeholdelse af foreningens materialer.

Kantineudvalget består af den kantineansvarlige, udpeget blandt bestyrelsesmedlemmerne, og de

personer som bemander kantinen.

Opgaverne er bl.a.:

 • I samarbejde med bestyrelsen at finde det nødvendige kantinepersonale og sikre den daglige drift af kantinen.

Lydighedsudvalget nedsættes af lydighedstrænerne. Udvalget består af 1 medlem fra bestyrelsen samt 2 træner og 2 menige medlemmer af lydighedsafdelingen.

Udvalgets opgaver er bl.a.:

 • At følge med i udviklingen inden for lydighed og arrangere relevante kurser for hundeførerne med henblik på at indføre og praktisere nyeste viden i klubben.
 • At tage initiativ til og indstille til TRL, at der afholdes relevante kurser for trænerne.
 • At sætte fokus på udviklingen i en bred vifte af lydighedstilbud, der tilgodeser medlemmernes ønsker.
 • At tilrettelægge og afvikle hjemmekonkurrencer i lydighedsprogrammet.

Agilityudvalget nedsættes af agilitytrænerne. Udvalget består af 1 bestyrelsesmedlem mindst 2 trænere og mindst 2 menige medlemmer af agilityafdelingen.

Udvalgets opgaver er bl.a.:

 • At arrangere agility hjemmestævner.
 • At følge udviklingen indenfor agility med henblik på at indføre og praktisere nyeste viden i klubben.
 • At sætte fokus på udviklingen i en bred vifte af agilitytilbud, der tilgodeser det enkelte medlems ønsker og behov i form af kurser og konkurrencer.
 • At tilrettelægge og afvikle konkurrencer i agility i DcH-Herning.

Rally-lydighedsudvalget nedsættes af rallytrænerne. Udvalget består af 1 medlem fra bestyrelsen, samt 1 træner og 2 menige medlemmer af rallyafdelingen.

Udvalgets opgaver er bl.a.:

 • At følge udviklingen indenfor rally-lydighed med henblik på at implementere nyeste viden i klubben.
 • At sikre et højt uddannelsesniveau blandt rally-trænerne.
 • At tage initiativ til afholdelse af kurser for rally-medlemmerne.
 • At tilrettelægge og afvikle konkurrencer i rally-lydighed i DcH Herning.

Nosework-udvalget nedsættes af Nw-trænerne. Udvalget består af 1-2 Nw-trænere og 1 Nw-hundefører og en repræsentant fra bestyrelsen.

Udvalgets opgaver er bl.a.:

 • At fremme interessen for Nosework.
 • At udarbejde ”den røde tråd” m.h.t. indlæring og træningsniveau i Nw i DcH Herning.
 • At sikre at der uddannes trænere indenfor Nw, og sikre et højt uddannelsesniveau blandt Nw-trænerne.
 • At tage initiativ til afholdelse af kurser for Nw-hundeførere.
 • At tilrettelægge og afvikle Nw-konkurrencer

Bestyrelsen, udvalgene samt trænere er ulønnede, dog er alle bevilget fri kontingent i den periode der arbejdes for klubben. Bestyrelsen har dog mulighed for at opkræve forholdsmæssig kontingent, såfremt man udtræder af en af de ovenfor nævnte opgaver.

Foreningen har mulighed for af egne midler, at bevilge fri rejse og diæter til repræsentation i hundesagens interesse.

§ 10.

Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december.

Regnskabet fremlægges revideret og let overskueligt til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.

Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

§ 11.

Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH’s online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendig kan fastsætte kvalifikationskrav.

Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig høre hjemme. Det er hundeførerens ansvar, at tilmelde sig i de korrekte klasser. Bestyrelsen kan i.h.t. ovenstående til enhver tid forlange dokumentation af hundeføreren.

§ 12.

Med hensyn til disciplinærsager henvises der til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

§ 13.

Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening, leveres tilbage til denne. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital Kreds 2.

Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.

Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret.

Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage,

Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsformanden har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret.

I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logo(er).

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ovenstående er vedtaget på generalforsamlingen den 9. august 2021 og træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.


Nyheder

Sponsorer